Tydeligere miljøkrav i TEK17

Fra den 1. juli 2022 ble det gjort endringer i byggeteknisk forskrift, TEK17. Den største av endringene som er gjort i denne omgang er introduksjonen av et nytt kapittel – om klima og livsløp. Endringene krever at bedrifter har den nødvendige kompetansen innenfor byggavfall, miljøkartlegging og ombruk av byggematerialer.

Det nye kapittelet stiller krav om utarbeidelse av klimagassregnskap for materialer som er brukt ved oppføring og hovedombygging av boligblokker og yrkesbygninger. I tillegg skal avfallet fra byggeplassen inngå i klimagassregnskapet.

Ytre miljø

Det er også gjort endringer i Kapittel 9 Ytre miljø. Flere begreper i veilederen har blitt byttet ut:

  • Begrepet miljøskadelig har blitt byttet ut med begrepet miljøfarlig.
  • Krav til ombruk og sortering av byggavfall i endringene er større. Nå er det krav om levering til ombruk – og dette skal registreres i sluttrapporten som teller med i oppfyllelse av sorteringskravet.
  • 70% av avfallet skal sorteres inn i egne rene fraksjoner, mens resten kan kastes som restavfall, en økning fra 60%.

Oppsummert gjelder endringene at det skal utarbeides en avfallsplan og rapport for alle rive- og rehabiliteringstiltak som skaper mer enn 10 tonn avfall eller omfatter mer enn 100 m².

Energi

I Kapittel 14 – Energi, har kravene til energiforsyningen i bygg blitt utvidet.

Endringene er innført med virkning fra 1. juli 2022 og har en overgangsperiode på ett år.

Endringene i TEK17 setter et større fokus på de miljømessige sidene av byggeprosjekter og det oppfordres til å bruke endringene i veilederen til å redusere klimagassutslippet og miljøpåvirkningene under prosjekteringsprosessen og utføringsprosessen til det aktuelle prosjektet. Det kommer svært tydelig frem at klima og miljø blir stadig viktigere områder innenfor bransjen og de nye kravene i TEK17 gjenspeiler dette tydelig.

I Prosjektil har vi kompetanse innenfor de miljømessige fagfeltene som den nye TEK17 krever. I vår nye avdeling Miljø og bærekraft har vi bred kompetanse på miljøkartlegging, byggavfall, ombruk, miljøregnskap, livssyklusanalyser og klimagassregnskap. I tillegg til vår kompetanse har vi også god erfaring fra lignende arbeid. Er det mye å sette seg inn i?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om endringene i TEK17.

Ta kontakt

No data was found
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL