Trygghet og sosial kontakt i Langgata

Ensomhet er blant de største utfordringene eldre opplever. I rapporten «Boliger + Nye boligløsninger for eldre og folk flest», ble sosial kontakt og opplevd trygghet løftet frem som noe av det viktigste for eldre i valg av bolig og bosted.

Vi i Prosjektil Areal er i gang med Langgata 59 i Sandnes. L59 er et spennende og nytenkende prosjekt, hvor det skal legges til rette for 69 seniorboliger, sammen med beverting og detaljhandel, midt i Langgata i Sandnes.

Prosjektil er regulant i dette prosjektet, og har ansvar for å utforme detaljreguleringsplanen. Holon AS er utførende arkitekt, mens The Property Group er forslagsstiller. Det ble varslet oppstart for planforslaget 21.12.21.

Hensikten med prosjektet er å tenke nytt, og mer inkluderende, i planleggingen av boliger for eldre i bysentrum. Flere eldre vil derfor kunne finne store fordeler ved å dele sine arealer med sine naboer. Ved å legge opp til flere sosiale soner, vil eldre i større grad oppleve sosialt samvær og trygghet. I tillegg vil lokalisering av seniorboliger i sentrum føre til at beboerne vil være mindre avhengig av transport, og ha umiddelbar tilgang til en rekke sosiale- og kulturelle tilbud. For bysentrumet vil det også ha en klar fordel, ved at byen blir tatt i bruk og mer aktivisert på dagtid.

Plangrep

Totalt planlegges bebyggelsen med inntil 7. etasjer, med 69 seniorboliger på mellom 45-55 m2, med boliger fordelt fra 2.  til 7. etasje, og næring i 1. og 2. etasje.

Seniorboligene planlegges som et kvartal, med flere bygningsvolum som står tett sammen, typisk for kvadraturen i bykjernen. For å sikre tilpasning mot eksisterende bebyggelsesstruktur vil byggene ha nedtrapping mot sør og vest.  Bygningene vil ha vertikale skift i fasaden for å oppnå et variert uttrykk langs gateplanet. Fasaden i første etasje vil få store vindusflater for å oppnå visuelle forbindelser mellom inne- og uterom. 

Beboerne vil få en privat bolig, og dele fellesareal som spisesal, dagligstue, kjøkken og gårdsrom. Det vil i tillegg bli lagt opp til felles uteoppholdsarealer på tak, i form av grønnsakshager, sansehager o.l. Mellom leilighetene legges det opp til flere mindre møtesteder og fellesrom i forbindelse med trapperom og svalganger. Dette vil legge til rette før økt sosialt samvær i det man «møter» naboen på veien. 

Gårdsrommet planlegges i 3. etasje, skjermet fra bysenteret, og vil være hovedområdet for felles uteoppholdsareal. I tillegg er det planlagt besøksleiligheter som kan benyttes av beboernes gjester.

I 1. og deler av 2. etasje legges det opp til næring, i form av forretning, detaljhandel og bevertning.  Det er blant annet ønskelig å legge opp til svømmebasseng og ulike helsetjenester til behandling og mosjon. Ut mot Gamletorget legges det opp til etablering av serveringssteder og kafélokaler for å styrke torgets funksjon som et attraktivt møtested. Opprusting og revitalisering av Gamlatorget inngår i planen. Gamlatorget er et historisk viktig byrom, ettersom den første jernbanestasjonen i Sandnes ble anlagt ved dette området, i 1887. Gamlatorget vokste dermed frem som det første offentlige byrom for handel og samvær i sentrum. I dag benyttes torget som parkeringsplass og det er lite som tilsier at dette er et torg. Sentrumsplanen legger til rette for at Gamlatorget skal kunne tilbakeføres som et offentlig byrom med publikumsrettet funksjoner – noe planforslag ønsker å følge opp. 

Fakta

Sted: Sandnes
Prosjekttype: Nybygg seniorbolig og næring
Bruttoareal: 7480 m²
Oppdragsgiver: Langgata 59 AS, ved The Property Group AS
Kontraktssum eks. mva.: 480 000
Plankonsulent: Prosjektil Areal AS
Arkitekt: Holon arkitekter AS

Ta kontakt

No data was found
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL