Tjenester

HTML for tabindex

Klima og miljø

Vi ser at fokuset på klima og miljø kommer inn stadig tidligere i prosjektene, og at en rekke utredninger kan og bør gjøres allerede i planfase. Både kommuner, fylkeskommune og Statsforalteren stiller stadig strengere krav til omtale, vurderinger og dokumentasjon allerede til reguleringsplan. Hvilke krav som stilles styres i stor grad av det planlagte tiltaket, og omfanget av dette.

To ansatte fra Prosjektil sitter på benk i utemiljø

Vi tilbyr følgende tjenester som kan være aktuelle i planfase:

  • Miljøprogram, ytremiljøplan og miljøoppfølgingsplan (MOP)
  • Miljørisikovurderinger (ytre miljø)
  • Klimagassberegninger
  • Flom- og havnivåvurderinger
  • Miljøovervåkningsprogram og prøvetakingsplan
  • Vurderinger vannmiljø, utslippssøknad
  • Forurenset grunn og miljøgeologi, tiltaksplaner
  • Vurderinger luktutslipp
  • Energirådgivning – vurdering av energiløsninger

Ta kontakt