Tjenester

HTML for tabindex

Steds- og samfunnsutvikling

Vår dedikerte avdeling for areal utfører hele spekteret av tjenester innen arealplanlegging og områdeutvikling. Prosjektil Areal vil fungere som tiltakshavers representant overfor kommunen i en byggesak, med ansvar for kommunikasjon mellom kommune, foretak og tiltakshaver.

Tjenester innen steds- og samfunnsutvikling

Arealplanlegging

Prosjektils planavdeling kan bidra med rådgivning, utarbeidelse av plandokumenter og underlagsrapporter, og prosjektledelse fra prosjektets oppstart til vedtatt plan. Vi har tett dialog med oppdragsgiver, planmyndighet og andre aktuelle instanser, og tar ansvar for oppfølging gjennom hele planprosessen.

 

Les mer om Arealplanlegging

Byggesak / ansvarlig søker

Prosjektil kan bidra som tiltakshavers representant overfor kommunen i byggesak, og ta ansvar for all kontakt mellom kommunen, foretak og tiltakshaver. Dette er en administrativ rolle med ansvar for å koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt.

Les mer om Byggesak / ansvarlig søker

Eiendomsutvikling

Når du vil utvikle din eiendom, er det viktig å se på hvilke føringer og krav som ligger i overordnet planverk. Prosjektils planavdeling kan hjelpe deg å få oversikt over de formål, bestemmelser og krav som regionalplan, kommuneplan og ev. gjeldende reguleringsplan, har nedsatt for nettopp din eiendom. Dersom de overordnede føringene ikke er i tråd med dine ønsker for videre utvikling, er det flere grep som kan gjøres.

Les mer om Eiendomsutvikling

ITB – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner

Rollen som ITB-koordinator har blitt mer og mer sentral i de fleste byggeprosjekter. ITB – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner – er en betegnelse på teknikk som knytter funksjoner mellom systemer sammen for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg.

Les mer om ITB – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner

Klima og miljø

Vi ser at fokuset på klima og miljø kommer inn stadig tidligere i prosjektene, og at en rekke utredninger kan og bør gjøres allerede i planfase. Både kommuner, fylkeskommune og Statsforalteren stiller stadig strengere krav til omtale, vurderinger og dokumentasjon allerede til reguleringsplan. Hvilke krav som stilles styres i stor grad av det planlagte tiltaket, og omfanget av dette.

Les mer om Klima og miljø

Konsekvensutredning

Det stilles stadig strengere krav til analyser, utredninger og dokumentasjon i planfasen fra overordnede myndigheter. Dette gjør at omfanget av reguleringsarbeid har økt betraktelig de siste årene. Samtidig bidrar grundige utredninger til at viktige forutsetninger og utfordringer plukkes opp og løses i tidligfase, slik at videre arbeid i prosjekterings- og byggefase blir mer oversiktlig og forutsigbart.

Les mer om Konsekvensutredning

Prosessledelse

Prosjektleder i reguleringsprosessen er den som leder konsulenter og rådgivere fra ulike fagfelt, som tar ansvar for kommunikasjon mellom oppdragsgiver, konsulenter og kommune, og som sørger for utvikling og framdrift i planleggingsfasen frem til godkjent reguleringsplan.

Les mer om Prosessledelse

ROS-analyser og underlagsrapporter

Omfanget av rapporter som skal leveres i planfase har stadig økt, og i dag krever de fleste kommuner en omfattende mengde dokumenter for at et planmateriale skal regnes som komplett. For å sikre høy kvalitet i planarbeidet legger vi vekt på kartlegging og analyser i tidlig fase. Prosjektils planavdeling er del av et sterkt tverrfaglig miljø, der godt samarbeid på tvers av fagområdene bidrar til helhetlige planer, hvor en får frem de beste løsningene for ditt prosjekt.

Les mer om ROS-analyser og underlagsrapporter

Samfunnsanalyse

Prosjektil har fokus på å legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling som er i tråd med oppdragsgivers visjon, der vi gir gode råd til rett tid. Slik kan vi bidra til smidige prosesser og fremtidsrettede, kostnadseffektive byggeprosjekter.

Les mer om Samfunnsanalyse

Visualisering og innmåling med drone

I et komplett planforslag inngår et omfattende illustrasjonsmateriale iht. overordnede krav. Prosjektil samarbeider med arkitektkontorer i hele regionen, og fokuserer på tett dialog og samarbeid mellom tekniske og estetiske fag, for å sikre at ditt prosjekt blir robust og fremtidsrettet. For noen prosjekter anbefaler vi samarbeid med arkitekt, mens for andre kan vi selv produsere illustrasjoner og visualisering iht. overordnede krav til bruk i planfase.

Les mer om Visualisering og innmåling med drone