Veiprosjektering

Prosjekteringsavdelingen innenfor vei har kompetanse innen planlegging av offentlige og private anlegg for kjøretøy, gang- og sykkeltilbud, kollektivanlegg, parkeringsplasser og avkjørsler.

Vi bistår i oppstart for å finne de beste løsningene og se på alternativer sammen med oppdragsgiver og myndigheter.

Avdelingen leverer arbeider helt fra alternativvurderinger og tidligfasearbeid, konstruerer veilinjer til reguleringsplaner, utarbeider tekniske planer, arbeidstegninger og stikningsdata, samt har oppfølging i byggefasen.

I tillegg har vi også kompetanse innen enkle trafikkvurderinger, konsekvensutredninger og mobilitetsplaner til reguleringsplaner.

Vår avdeling samarbeider med andre utomhusfag som landskapsarkitekt, VA-prosjekterende og kraftselskap sine føringer. I tillegg har vi tett dialog og koordinering/samkjøring med RIV, RIG, RIB og RiBr.

 Avdelingens fagområder er:

 • Mulighetsstudie
 • Forprosjekt
 • Mobilitetsplaner
 • Overordnede trafikkvurderinger
 • Detaljprosjektering
 • Kalkyler
 • Analyser/beregninger/modelleringer
 • Overvannshåndtering
 • Utarbeidelse av anbudsgrunnlag
 • Bistand til kontrahering
 • Oppfølging byggetid

Vi gir gode, faglige vurderinger som gir kvalitet i prosjekteringen. Vi tør å utfordre for å finne den beste løsningen, og har lang erfaring innen både små detaljplaner til overordnet vurdering. Vi er et bindeledd mellom oppdragsgiver og myndigheter for å fremme godt samarbeid.

Referanseprosjekter

 • Tekniske planer for Hafrsby
 • Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Fv.379 Vigdelsvegen
 • Tekniske planer for Sola Arena
 • Prosjekterende RIVeg for Årdal Aqua
 • Prosjekterende RIVeg for Ænes Inkubator
 • Detaljregulering for Mølleneset (Breeam Communities)

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen prosjektering