Tjenester

HTML for tabindex

Miljøsertifisering BREEAM

Prosjektil har god erfaring med ledelse og gjennomføring av prosjekter som skal BREEAM-sertifiseres.

BREEAM

BREEAM er et verktøy for å miljøsertifisere bygg (BREEAM-NOR), områdeutvikling (BREEAM Community), bærekraft under prosjektering og valg av løsninger for infrastrukturprosjekter (BREEAM Infrastructure) og verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg (BREEAM In-Use).

BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method, BREEAM-familien av sertifiseringsordninger forvaltes ev Building Research Establishment (BRE) i Storbritannia, og i Norge er det Grønn Byggallianse som eier og forvalter de norske versjonene.

Hva er BREEAM-NOR?

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM, og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer. Når det bygges etter BREEAM-NOR, viser det at prosjektet har kvaliteter ut over byggeforskriftenes minstekrav, og har tatt hensyn til bærekraftverdier.

Et bygg kan sertifiseres på fem nivå; Pass, Good, Very good, Excellent og Outstanding.

Ni kategorier inneholder emner med kriterier; ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, forurensning.

En BREEAM AP er sertifisert for å være en del av prosjekterings- og utførelsesgruppen, for å sikre ivaretakelse av BREEAM hos de ulike fagene. I tillegg må alle prosjekt ha en sertifisert BREEAM revisor, som vil være knutepunktet mellom prosjektet (BREEAM AP) og Grønn Byggallianse.

Hva er BREEAM Communities?

BREEAM Communities brukes til å vurdere større områdeutvikling, og passer for private og offentlige utbyggere, med bærekraftambisjoner, som skal utvikle et område med blandede formål/funksjoner, altså både bolig, næring og tjenester.

Formålsparagrafen i Plan- og bygningsloven sier at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. BREEAM Communities setter denne i system og sikrer at utviklingsområdet har en miljøstandard utover de kravene som er pålagt av myndighetene.

I BREEAM Community-sertifisering vurderes medvirkning, transport og mobilitet, ressurser og energi, arealbruk og økologi og sosial og økonomisk velvære.

BREEAM Community er også et dialogverktøy – dialog og medvirkning er nemlig en viktig del av prosessen i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Beboere, brukere og myndigheter involveres i beslutninger allerede fra starten av planarbeidet.

En BREEAM Communities revisor er sertifisert til å lede prosesser, veileder og støtter prosjektet, setter opp kriterier, forslag til arbeidsopplegg, registrerer og dokumenterer. 

Hva er BREEAM Infrastructure?

BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL) er et verktøy for å dokumentere omfanget av bærekraftarbeid under prosjektgjennomføring, og valg av bærekraftige løsninger for ulike typer infrastrukturprosjekter. Infrastrukturprosjekter omfatter alle bygg- og anleggsprosjekter innen blant annet transport, energi- og vannforsyning, men også en rekke andre prosjekter.

Hva er BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg, til bruk for eiere og forvaltere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende næringsbygg og boliger.

BREEAM In-Use er godt egnet til å forbedre miljøytelsen i porteføljen uten å sertifisere. Ved å bruke en BREEAM In-Use revisor kan en sertifisere bygget.

Trenger du BREEAM-rådgiver?

BREEAM Infrastructure revisor og rådgiver:
BREEAM Communities revisor og rådgiver:
BREEAM AP:
BREEAM AP:

Ta kontakt