Tjenester

HTML for tabindex

Klimagass

I Prosjektil har vi bred kompetanse i gjennomføringen av flere ulike typer klimagassberegninger. Dette vil gi en god oversikt over de klimamessige konsekvensene prosjektet vil ha, og sammen med økonomiske analyser gir dette innsikt i prosjektets gjennomføring og bruksfase. Vi tar ansvar for planlegging og gjennomføring av klimagassberegninger.

Gautesete skole

Vi tilbyr følgende klimagassberegninger:

  • LCA – Også kalt livssyklusanalyser, som gir et helhetlig bilde av den totale miljøpåvirkningen gjennom levetiden til et produkt eller en tjeneste – fra råvareutvinning til avfallshåndtering.
  • Klimagassregnskap – Gir en oversikt over klimagassutslippene til en bedrift eller et prosjekt. Dette kan blant annet brukes i tilbud- og anbudsprosesser, årsrapporter og lignende. Ved anskaffelse av et klimagassregnskap er det lettere å få oversikt over hvor utslippene oppstår og hvordan redusere dem.
  • Klimabudsjett – Gir en oversikt over utslipp i en bedrift eller virksomhet. Budsjettet presenterer ulike tiltak for å redusere utslipp, anslå deres effekt, fordele ansvaret for gjennomføringen og de estimerte kostnadene for gjennomføringen av tiltak.
  • Energikjedeanalyse – Dette er en forenklet versjon av LCA hvor det tas hensyn til mengden primærenergi i en verdikjede. En slik analyse vil kunne brukes til å energi-effektivisere ulike prosesser og produktkjeder.

Ta kontakt