Undersøkelser ifm. forurensing

Ansatt i Prosjektil måler vannkvaliteten i elv.

Prosjektil kan bistå med rådgiving i forbindelse med forurensing i jord, sediment og vann. Dersom det skal utføres terrenginngrep på områder med mistanke om forurensing, er det iht. forurensingsforskriften krav om å utføre miljøtekniske grunnundersøkelser på området. Miljørådgivere fra Prosjektil kan utføre disse undersøkelsene, utarbeide miljøtekniske rapporter, tiltaksplaner og risikovurderinger.

Våre miljørådgivere kan utføre følgende tjenester ifm. forurensing:

  • Miljøtekniske grunnundersøkelser på land
  • Sedimentundersøkelser
  • Vannprøvetaking
  • Miljøoppfølging i anleggsfasen
  • Utarbeide kontroll – og overvåkningsprogrammer
  • Bistå med rådgiving ved akutt forurensing

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen bærekraft