Tjenester

HTML for tabindex

Infiltrasjonstesting

I møte med utfordringer knyttet til økende mengder overvann og urban drenering, er det avgjørende å utforske og tilrettelegge for innovative løsninger for å redusere flomrisiko og beskytte miljøet. Infiltrasjon av overvann er en bærekraftig tilnærming som kan bidra til å håndtere overskuddsvannet på en effektiv og miljøvennlig måte.

infiltrasjonstesting

Ved å utnytte både naturlige og menneskeskapte permeable overflater, kan infiltrasjonssystemer bidra til å redusere belastningen på avløpsnettet og forhindre oversvømmelser. Gjennom infiltrasjon blir overflatevannet absorbert og filtrert ned i grunn, der det gradvis infiltreres ned til grunnvannet.

For at disse løsningene skal fungere i praksis stiller kommunene ofte krav til at de stedlige massene må testes for infiltrasjonsevne, før tekniske planer blir godkjent. Dette gjøres ved en infiltrasjonstest. Vi har riktig utstyr og kompetanse til å kunne utføre dette.

Ta kontakt med oss i dag for å få tilbud.

Ta kontakt