Breeam Community

Prosjektil har god erfaring med ledelse og gjennomføring av prosjekter som skal sertifiseres i BREEAM Community.

Breeam er et verktøy for å miljøsertifisere bygg (Breeam-Nor) og områdeutvikling (Breeam Community). Det finnes fem nivåer av klassifiseringer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Breeam står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method, og i Norge er det Grønn Byggallianse som eier og forvalter den norske versjonen.

Breeam Communities brukes til å vurdere større områdeutvikling, og passer for private og offentlige utbyggere med bærekraftsambisjoner som skal utvikle et område med blandede formål/funksjoner, altså både bolig, næring og tjenester.

Formålsparagrafen i Plan- og bygningsloven sier at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Breeam Communities setter denne i system og sikrer at utviklingsområdet har en miljøstandard utover de kravene som er pålagt av myndighetene.

Ved en Breeam Community-sertifisering vurderes medvirkning, transport og mobilitet, ressurser og energi, arealbruk og økologi og sosial og økonomisk velvære.

Breeam Community er også et dialogverktøy – dialog og medvirkning er nemlig en viktig del av prosessen i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Beboere, brukere og myndigheter involveres i beslutninger allerede fra starten av planarbeidet.

En Breeam Communities Assessor er sertifisert til å lede prosesser, veileder og støtter prosjektet, setter opp kriterier, forslag til arbeidsopplegg, registrerer og dokumenterer.

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen arealplanlegging