Rehabilitering barnehager

Et bygg for trivsel, trygghet og læring. Barnehagen har i dag en mer betydningsfull plass i samfunnet enn for et par tiår siden. Nå er barnehagen første ledd i barnas utdanningsløp, og det krever annerledes organisering og bedre bygg og uterom.

Vi vet stadig mer om hva barn trenger for å oppleve trygghet og trivsel, og om hvordan verden ser ut for et barn. Presset på læring, tilrettelegging, observasjon og tilpasning for enkeltbarn og grupper har økt. I pedagogikken snakker vi om rom som fremmer og rom som hemmer.

Pedagoger og andre yrkesgrupper stiller også høyere krav til barnehagens fasiliteter for pedagogisk aktivitet, planarbeid, møter og veiledning. Planløsningen i barnehagen må ta hensyn til de ansatte og barnas behov – både nå og de neste 30 årene.

Prosjektil, KULL (Kontoret for utvikling, lek og læring) og HOLON Arkitekter samarbeider om å hjelpe barnehager med smarte, estetiske og bærekraftige løsninger.

Vi tilbyr en mulighetsstudie, altså en kartlegging av behov og muligheter. Sammen med barnehagens ledelse og ansatte ser vi på barnehagens styrker og kvaliteter, og med utgangspunkt i dette lager vi et forslag til oppgradering. Målet er at den nye løsningen skal løfte frem og forsterke det barnehagen allerede er god på.

Dette gjør vi i mulighetsstudiet

  • Lager en enkel tilstandsrapport om bygget
  • Holder møter og workshop med barnehageleder og -ansatte for å finne ut hva barnehagen trenger
  • Lager skisse for ny planløsning
  • Lager et prisoverslag for selve ombyggingen

Arbeidet oppsummeres med en rapport, en anbefaling og en plan barnehagen kan bruke videre.

Hvordan foregår en workshop?

Under workshoppen kartlegger vi hva som fungerer bra med bygget i dag og hvilke rom, soner og funksjoner de ansatte savner og har behov for. Er det behov for et samlingsrom? En mindre bråkete transittsone? Et bedre uteområde? Vi ser også på hva forskningen sier om hvordan barn oppfatter seg selv i et rom.

Et godt sted å være – et godt sted å lære

En oppgradert og oppdatert barnehage er også en attraktiv arbeidsplass. Med fokus på trygghet, trivsel, kvalitet, funksjon og design, får du et godt bygg som løfter dem som bruker det – både de store og de små.

Referanseprosjekt innen dette faget

Til admin:
Modulene under er skjult for siden Bærekraft og miljø, siden den ennå ikke har undersider/søstersider.

Våre tjenester innen andre områder