Spennende og utfordrende på Nye SUS

– Det er utrolig spennende å få være med på Norges største byggeprosjekt, Nye SUS. Vi er delaktige i flere deler av byggeprosessen, og det er kjekt å ha flere fra Prosjektil med i prosjektet, sier byggeleder Marianne Klepp Andersen.

Prosjektil har for tiden sju ansatte engasjert i full eller deltidsjobb på Ullandhaug. Det er stor aktivitet både inne og ute på det nye sykehuset. Torget skal være ferdig i 2024. Det samme gjelder store deler av arbeidet utomhus. I november 2025 skal pasientene flyttes fra SUS Våland, og nye pasienter tas imot på Nye SUS på Ullandhaug.

Innendørs foregår det for tiden arbeid med blant annet tekniske installasjoner, operasjonsstuer, gulvbehandling og installering av IKT-utstyr.

– Det jobbes mye med ferdigstilling av enkelte områder og kvalitetsbefaring.

Det er nå fastsatt en dato for når byggetrinn 1 skal være ferdig – november 2025. I tillegg kommer det et byggetrinn 2 før all aktivitet på sykehuset kan flyttes fra Våland til Ullandhaug.

– Vi håper og tror at vi i Prosjektil får være med i dette prosjektet i flere år framover. Selv om det alltid er utfordringer i så store byggeprosjekt så er det utrolig spennende og lærerikt å være en del av et stort prosjekt med tverrfaglig koordinering og samarbeid.


Våre ansatte på Nye SUS

Tom Stian

Lasse Bakken
Byggansvarlig for bygg 11 del 2 og spesialromsansvarlig

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde: Nye SUS har ca. 2 000 kvm med areal som er definert som spesialrom, hvor det per avdeling er utarbeidet en egen oppskrift på hvordan disse skal bygges og utformes. Hans arbeidsoppgaver knyttet til spesialrom er å kvalitetssikre at oppskriften i første omgang er gjennomførbar og riktig, for så å sikre at entreprenørene bygger i henhold til denne. Dette fører med seg at det også må utarbeides egne fremdriftsplaner for disse områdene, da rekkefølge på entreprenører og aktiviteter varierer i stor grad fra resten av sykehuset. Med seg på dette arbeidet har han et team bestående av rådgivende ingeniører som har inngående kunnskap når det kommer til bygging av spesialfunksjoner i sykehusbygg.

Rollen som byggansvarlig for del 2 av behandlingsbygget er i hovedsak å påse at alle entreprenører leverer fremdriften og kvaliteten som kreves for at bygget skal komme i mål etter gitte planer og krav. Prosjektet er nå i en fase der bygningsmessige arbeider i stor grad er ferdige, og vårt hovedfokus er det tekniske anlegget. Lasse har vært med i prosjektet siden 2021.

Fleming Juell Rostrup
Byggeleder bygg og assisterende byggansvarlig bygg 71/81 og bygg 11 del 2.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde: Oppfølging av byggeplass i form av daglige morgenmøter direkte med entreprenører. Sørge for at fremdrift opprettholdes og at ad-hoc saker blir håndtert fortløpende. Har i tillegg kontraktsansvar: ISS (Byggrenhold i byggeperioden), BM Sagen (Systemhimling mineralull) og TS Byggtjenester (Systemhimling mineralull). Flemming har vært med i prosjektet siden april 2021.

Marianne Klepp Andersen
Byggeleder bygg

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde: Kontraktsansvarlig for kontrakter av ulik karakter, innervegger bygg 11 del 1, taktekking, sarger/takoppbygg og fast inventar i auditorium. De

aktuelle kontraktene er utførelsesentrepriser iht. NS8405. Som kontraktsansvarlig har hun ansvar for oppfølging av fremdrift, kvalitet og økonomi for de relevante kontraktene.

I tillegg til kontraktsansvar bistår hun med oppgaver i forbindelse med systematisk ferdigstillelse. Systematisk ferdigstillelse er en sikkerhet for at prosjektet oppfyller alle funksjonskrav innenfor gitte tids-, kostnads- og kvalitetskrav. Kravene er planlagt og verifisert gjennom en strukturert prosess som er ledelsesstyrt fra start planlegging til overtakelse. I fasen prosjektet er i nå er fokuset på funksjonstester og tverrfaglig egenkontroll, før det går over i integrerte-, fullskala-, virksomhetstester, og deretter prøvedrift.

Marianne har også oppgaver i forbindelse med overtakelse av kontrakter, både bygningsmessig og teknisk. Samt koordinering av garantibefaringer (1- og 3-års) av allerede overtatte kontrakter. Marianne har vært med i prosjektet siden mars 2023.

Rune

Linda Le og Rune Hofsødegård
Linda og Rune fungerer som byggeledere kvalitet, det vil si at de gjennomfører kvalitetsbefaringer pr. kontrakt og fører kvalitetsavvik mot aktuell kontrakt/entreprenør. P.t. gjelder dette for bygningsmessige kontrakter (gulvbelegg, maling, himling og fasader). Totalt i prosjektet er det planlagt over 6000 kvalitetsbefaringer fordelt på i overkant av 100 kontrakter. I tillegg til disse befaringene har Rune ansvar for måling av lekkasjetall/tetthetskontroll av rom med krav til tillatt luftlekkasje. Linda og Rune har vært med i prosjektet siden mars 2024.

Arild

Arild Asbjørnsen
Arild jobber med trykktesting på Nye SUS. I spesialrom, som for eksempel smittevernsrom og i operasjonsrom finnes det strenge krav til at disse rommene skal være tette. Grunnen til det er først og fremst smittevern.

Det er krav til hvordan og hvor ofte slike trykktester skal utføres, og det gjøres både i råbygg og når rommet er ferdig og klar for bruk. Arild har vært med i prosjektet siden juni 2022.

Fakta

Nye Stavanger universitetssjukehus

  • Norges største byggeprosjekt på land.
  • 125 000 m2 og to P-hus.
  • Forprosjekt startet sommeren 2017, og byggestart september 2018.
  • Første byggetrinn har en prislapp på 11,3 milliarder kroner.
  • Opprinnelig var planen at all virksomheten skulle være flyttet fra dagens sjukehus på Våland til det nye bygget på Ullandhaug innen 2030, men nå er endelig flyttedato ikke fastsatt.
  • Første byggetrinn skal etter planen bli på 125 000 kvm og ha 640 enerom med egne bad.
  • Andre byggetrinn er estimert til å koste 11,1 milliarder i 2021-kroner og være på 100.000 kvadratmeter. (Kilde: Aftenbladet.no)

FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL