Prosjektering

Vi holder avtaler. Rett kompetanse, rett levering, til rett tid – det er oss.

ELNETT

Prosjektil tilbyr tjenester innenfor alle oppgaver innenfor elnett, inkludert kraftanlegg og kraftoverføring. Tjenester inkluderer prosjektering av høyspentlinjer, jordkabler, master, nettstasjoner, transformatorstasjoner og infrastruktur for byggefelt. Prosjektil utfører prosjekteringstjenester i alle faser av prosjektene, inkludert forberedelser, design, tilsyn, konstruksjon og vedlikehold av elnett.

Prosjektil kan også tilby tjenester innenfor prosjektledelse, kvalitetskontroll, kostnadsberegninger, pålitelighetsvurderinger og miljøkonsekvensutredninger for elnett.

KONTAKT
SVERRE HESKESTAD
Daglig leder
+47 918 78 245
sverre.heskestad@prosjektil.no

FJERNVARME / FJERNKJØLING

Prosjektil har bred kompetanse i prosjektering av fjernvarme, fjernkjøling, nærvarme og nærkjøling. Kompetansen er opparbeidet gjennom samarbeidsprosjekter med Lyse og flere store utbyggere av boligfelt og næring. Vi kan levere planer, detaljer, utføre dimensjonering, gi faglige råd om løsninger og energieffektivisering, samt prosjektere sentraler for denne typen anlegg.

Vi ser en spesielt stor etterspørsel etter denne typen prosjektering sammen med prosjektering av vei, vann og avløp. Dette gir utbygger trygghet i løsningene og tverrfaglig kontroll på grøftesnitt og plassering.

Vi har flere medarbeidere med kompetanse innenfor fagfeltet og ser på dette som et viktig området for fremtiden.

KONTAKT
MORTEN LENDE
+47 915 92 862
morten.lende@prosjektil.no

KOMMUNALTEKNIKK

I vår avdeling Kommunalteknikk har vi 7 ansatte med variert erfaring og bakgrunn i alle faser av prosjekter inkludert planlegging, forprosjekt, rammeplaner, detaljprosjektering, prosjektledelse, byggeledelse og uavhengig kontroll.

Avdelingens fagområder er:

  • Vann- og avløpsteknikk
  • Veiplanlegging
  • Prosjektering av fjernvarme/fjernkjøling
  • Landskapsplanlegging inkl. lekeplasser og friområder

Spesielt har vi sterk erfaring innen prosjektering av VA, fjernvarme og fjernekjølingsanlegg for store og små prosjekter (både privat og offentlig) samt rådgivning innen VA teknikk – kapasitetsvurdering, hydrauliske analyse, pumpestasjoner, No-Dig, og overvannshåndtering.

Våre avdelinger Kommunalteknikk og Arealplanlegging jobber svært tett for å gi en «one-stop» løsning spesielt ved overordnet planer for VA.  Gjennom våre interne «workshops» tar vi sikte på å forstå dagens regelverk spesielt vedrørende overvannshåndtering og levere kostnadseffektive løsninger for våre kunder.

KONTAKT
Frank Ljones
+47 916 81 010
frank.ljones@prosjektil.no

Del gjerne:

Start typing and press Enter to search