Varsel om planoppstart av arbeid med plan 2813 Detaljregulering for Golhaugveien 21, gnr./bnr. 245/6 m.fl., Stavanger kommune

Meldefrist: 15. august 2022

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av sameie Nygaard, oppstart av arbeid med
detaljregulering for Golhaugveien 21, gnr./bnr. 245/6 m.fl., Stavanger kommune, med planID 2813.

Planområdet er på ca. 13 daa., og omfatter eiendom gnr./bnr. 245/6, 245/29, 245/30, og 245/245/31. Formålet med
planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse, i form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Totalt foreslås det mellom 8 og 14 boenheter innenfor planområdet. Det aktuelle utbyggingsarealet for ny boligbebyggelse utgjør ca. 7 daa av
planområdet. Det er fire eksisterende eneboliger i planområdet, hvorav de tre sørligste eneboligene med tilhørende garasje og
tilbygg vil bli bevart. Adkomst planlegges via Nygårdshagen.

I kommuneplanen er planområdet disponert til eksisterende og framtidig boligformål, og ligger delvis innenfor område B4 i
kommuneplanen. I kommuneplanen defineres B4 på Sokn som øvrige områder, hvor det skal legges til grunn en boligtetthet på
2 boliger pr. dekar. Planforslaget er i tråd med overordnet planer. Det vil bli vektlagt god stedstilpasning når det gjelder struktur og utforming av boliger, samt sikret krav til lekeplass og felles uteoppholds i tråd med overordnet føringer.

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Tiltaket er i samsvar med overordnet kommuneplan og det vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn. I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang.

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ på Stavanger kommunes nettside og på Prosjektils nettside (www.prosjektil.no) under kunngjøringer. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende områder ytterligere. Planforslaget varsles i Aftenbladet den 22.06.2022.

Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post:
innen 15.08.2022. Spørsmål kan også svares på telefon: 46805114.
Kopi av innspill sendes til Sandnes kommune på e-post:
Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i planutarbeidelsen og
kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling