Varsel om planoppstart av arbeid med detaljregulering for Sportsveien 25

Meldefrist: 1. juni 2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Opteo AS, arbeid med detaljregulering for Sportsveien 25, Hana bydel, Sandnes kommune.

Planområdet er på ca. 2,3 daa., og  omfatter hele eiendom gnr./bnr. 338/486, og del av eiendom 38/1557. Formålet med planforslaget er å legge til rette for småhusbebyggelse av inntil 16 boenheter. Oppføringen av boligene planlegges fordelt på tre firemannsboliger, og to vertikaldelt tomannsboliger. Byggeriene planlegges med inntil 2 etasjer + sokkeletasje. Boenhetene vil få en størrelsesorden på omkring 60-90 m2, og det legges opp til felles uteoppholdsareal og lekeplass innenfor planområdet. Det er tiltenkt to atkomstveien til planområdet – begge fra Sportsveien.

Planområdet er disponert til boligformål og ligger innenfor prioritert byutviklingsakse i kommuneplanen for Sandnes. I gjeldende reguleringsplan er planområdet regulert til frittliggende småhusbebyggelse med tre boenheter.

Mer informasjon finnes i vedlagt varslingsbrev, planinitativ og i referat fra oppstartsmøte, som også publiseres på kommunens hjemmeside.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-epost:   innen

01.06.2021. Kopi av innspill sendes til Sirdal kommune, på e-post: