Varsel om planoppstart av arbeid med detaljregulering for Langgata 59, gnr./bnr. 111/472, Sandnes kommune

Meldefrist: 27. januar 2022

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av Langgt. 59 AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Langgata 59, Sandnes kommune, med planID 202110.

Planområdet er på ca. 9,3 daa og omfatter hele eiendom gnr./bnr. 111/472, mfl. Formålet med planforslaget er å legge til rette for kombinert bebyggelse, i form av bolig og næring. Bebyggelsen planlegges i en kvartalsstruktur i opptil 7. etasjer. Bygningenes høyder vil hensynta omgivelsene og solforhold, ved å redusere bygningshøyden mot Langgata og Gamlatorget i sør og i vest. Bygningsvolumet og fasaden vil få en vertikal inndeling fordelt på tre bygg, slik at fasadene visuelt brytes opp og fremstår som flere sammenstilte bygg. På denne måten samspiller volumet bedre med omkringliggende bebyggelse. Det legges opp til tre tilkomster; én tilkomst fra Gamlatorget, én fra Langgata, og én tilkomst fra nordsiden.

Boligformålet er tiltenkt å være en bofellesskapsmodell for seniorer, basert på langtidsleie av leiligheter i 3-7. etasje, i tillegg til en mindre del av 2. etasje. Totalt legges det opp til 69 leiligheter på ca. 45-55 m2 hver, i tillegg til større fellesarealer på tvers av etasjene. Minimums private uteoppholdsareal vil bli sikret i planen. I 1. og 2. etasje legges det opp til næring. Førsteetasje på gateplan vil bli tilrettelagt med publikumsrettet funksjoner med hovedfasader mot Gamlatorget og mot Langgata. En opprustning av Gamlatorget vil også bli en del av foreslått prosjekt. Den eksisterende bebyggelsen på tomten er i dag lite egnet for bruket og foreslås revet.

Totalt foreslås det ca. 30 % BRA næring og 70% BRA bolig innenfor eiendommen, med utnyttelse på ca. 405% BRA. Det legges ikke opp til parkering i planområdet. I Sandnes kommunedelplan for Sandnes sentrum, ligger planområdet innenfor bestemmelsesområde #1, Langgatakvartalene. I bestemmelsene slås det fast at det tillates bolig, næring, forretning og tjenesteyting innenfor planområdet. Tillatt byggehøyde skal sees i sammenheng med gate- og byromsbredde. Det oppgis at gamlatorget, T3, skal styrkes gjennom publikumsrettet funksjoner. Store deler av planområdet er uregulert, mens en mindre del av planområdet i vest er regulert til formål, torg.

Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post: innen 27.01.2022. Spørsmål kan også svares på telefon: 468 05 114.

Kopi av innspill sendes til Sandnes kommune på e-post:

Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling.