Varsel om planoppstart av arbeid med detaljregulering for Årdal B7 Moen, Hjelmeland kommune

Meldefrist: 6. juni 2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Ytrevoll Eiendom AS, arbeid med detaljregulering for Årdal B7 Moen, Hjelmeland kommune.

Planområdet er på ca. 20 daa., og omfatter hele eiendom gnr./bnr. 102/30, og deler av eiendom 102/1, 102/16 og 102/26. Formålet med planforslaget er å legge til rette for småhusbebyggelse av inntil 20 boenheter. Oppføringen av boligene planlegges i form av rekkehus, kjeda eneboliger og frittliggende boliger med tilhørende infrastruktur. Boenhetene planlegges i to til tre etasjer. Det legges opp til trinnvis utbygging. Det planlegges lekeplass sentralt i feltet og gode uteoppholdsarealer. Det er også ønskelig å regulere ca. 20 båtplasser (robåtstørrelser) i form av flytende utrigger nord i planområdet. Atkomst til planområdet vil bli via tilkomstvei gnr./bnr. 102/30, mellom fotballbanen gnr./bnr 102/26 og 102/16.

Planområdet er disponert til fremtidig boligbebyggelse og friområde i kommuneplanen for Hjelmeland.

Mer informasjon finnes i vedlagt varslingsbrev, planinitativ og i referat fra oppstartsmøte, som også publiseres på kommunens hjemmeside.

Eventuelle innspill sendes til:

Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-epost: innen 06.06.2021.
Kopi av innspill sendes til Hjelmeland kommune, på e-post: