Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Skogsvingen 2, Gjesdal kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av Skogveien 2 AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Skogsvingen 2, Gjesdal kommune, med planID 202103

Planområdet er på ca.6,5 daa og omfatter i hovedsak eiendommene gnr/bnr 6/275 og 6/177. Formålet med planforslaget er å legge til rette for kombinert bebyggelse for forretning og bolig. Det legges opp til ny nærbutikk på inntil 1250 m2 i første etasje med tilhørende parkeringsplass og varelevering, og en boligdel på totalt 8 boenheter i andre til tredje etasje. Boenhetene planlegges fordelt på fire tomannsboliger, med gode uteoppholdsarealer, lekeplass, og egen separat innkjørsel.

Planområdet er disponert til forretning og boligbebyggelse/boligområde i kommuneplanen for Gjesdal 2019-2030. I gjeldende reguleringsplan er det aktuelle området i hovedsak regulert til forretningsformål og bolig, hvor resterende areal er regulert til kjørevei, gang- og sykkelvei, og friområde. Planen er fra 1977. I utarbeidelsen av planforslaget er det gjennomført en handelsanalyse. Analysen viser at planforslaget har svært liten konsekvens for handel i sentrum, og vil kun ha noe innvirkning på nærliggende dagligvarebutikker, som Rema 1000 og Extra Ålgård.

Mer informasjon finnes i vedlagt varslingsbrev, planinitativ og i referat fra oppstartsmøte, som også publiseres på kommunens hjemmeside.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post: petter.skogen@prosjektil.no , innen 19.08.2021, med kopi av innspill til Gjesdal kommune på e-post: postmottak@gjesdal.kommune.no, eller til Rettedalen 1, 4330 Ålgård.