Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid Plan 2022 17 – Detaljregulering for Felt J Sinahaven, Norestraen

Meldefrist: 22. mars 2023

Prosjektil Areal AS og Trodahl Arkitekter AS, varsler med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 2022 17 – Detaljregulering for Felt J Sinahaven, Norestraen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for kombinert næringsbebyggelse innenfor planområdet. Bebyggelsen planlegges i to til tre etasjer, med nærbutikk i første etasje og kontorlokaler i øvrige etasjer. Det legges også til rette for at tre verneverdige bygg innenfor gnr./bnr. 111/942 og 111/938 skal flyttes og bevares innenfor planområdet som kontorlokaler

Planområdet er på ca. 3 daa, og omfatter hovedsakelig gnr./bnr. 111/910, m/grunneier O.C.Østraadt AS. Planområdet er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen for Sandnes, og er regulert til kombinert næringsbebyggelse og tjenesteyting i områdeplan for Norestraen Sør.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang.
Planoppstart er også kunngjort og lagt ut på kommunens hjemmesider: www.sandnes.kommune.no. Der finnes også planinitiativ og referat fra oppstartsmøte.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post: , innen 22.03.2023, med kopi til Sandnes kommune, e-post:  .

Det blir også mulighet for å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling.