Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid på Ree

Meldefrist: 18. juni 2024

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av Svertingstad AS, oppstart av arbeid med Detaljregulering av bustader på Ree Gnr. 3 bnr 793 m.fl, Bryne, planID 0560, Time kommune. 

Hensikten med å varsle igangsetting av reguleringsarbeid 

Alle berørte parter skal få muligheten til å uttale seg til nylig oppstartet reguleringsarbeid. Hensikten med å varsle igangsetting av reguleringsarbeidet, er å få innspill og opplysninger om området, slik at en kan få grunnlag til å utarbeide planen. Detaljene kommer senere i planprosessen. Når det foreligger et komplett forslag til en reguleringsplan, vil planen bli lagt ut på offentlig ettersyn. Berørte parter vil da få ny anledning til å uttale deg til planforslaget før endelig vedtak i saken.   

Formålet med reguleringsarbeidet 

Planområdet er på ca. 21 daa og omfatter eiendom gnr. 3, bnr. 793. 818. 819, 821, 823, 824.  

Planområdet er i dag allerede regulert i plan 0442 Detaljregulering for boligområde på Ree.  

Formålet med igangsetting av reguleringsarbeid for ny plan, er å endre på parkeringsløsningen fra felles parkeringskjeller til parkering på egen tomt, samt mindre endringer i antall boliger og boligtype fra gjeldende reguleringsplan.  

Planforslaget er vurdert i forhold til §6, §7 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Planforslaget er vurdert å ikke være i strid med noen av disse paragrafene, da planforslaget er forankret i kommuneplanen og ikke får vesentlig virkning for miljø eller samfunn. I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang. 

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat, stedsanalyse og planinitiativ på Time kommunes nettside og på Prosjektils nettside under kunngjøringer. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende områder ytterligere. Planforslaget varsles i Jærbladet den 21.05.2024. 

Innspill og spørsmål 

Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post: innen 18.06.2024. Spørsmål kan også svares på telefon: 930 47 840. Kopi av innspill sendes til Time kommune på e-post: . 

Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling.