Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for Helland, Suldal – Detaljregulering Kveiteoppdrett

Meldefrist: 17. juli 2024

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av Sterling White Halibut AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Helland, Suldal – Kveiteoppdrett, med planID 2024-01, Suldal kommune.

Hensikten med å varsle igangsetting av reguleringsarbeid

Alle berørte parter skal få muligheten til å uttale seg til nylig oppstartet reguleringsarbeid. Hensikten med å varsle igangsetting av reguleringsarbeidet, er å få innspill og opplysninger om området, slik at en kan få grunnlag til å utarbeide planen. Detaljene kommer senere i planprosessen. Når det foreligger et komplett forslag til en reguleringsplan, vil planen bli lagt ut på offentlig ettersyn. Berørte parter vil da få ny anledning til å uttale deg til planforslaget før endelig vedtak i saken.

Formålet med reguleringsarbeidet

Planområdet er på ca. 76 daa og omfatter eiendommen gnr/bnr 185/6 og 185/7. Planområdet samsvarer i stor grad med næringsområdet avsatt i kommuneplan for Suldal.

Formålet med planen er å legge til rette for en næringsbebyggelse, for utvidelse av det eksisterende påvekstanlegget. Utvidelsen vil øke produksjonen på Helland fra 780 til 5.000 tonn/år. Dette skal sikre at behovet for settefisk dekkes på kort og lang sikt. Denne utvidelsen skal sikre at selskapet får kapasitet til å levere tilstrekkelige mengder av 1,5 kg settefisk til selskapets sjøanlegg i Ryfylke.

Detaljert utforming og intern organisering av det nye anlegget er ikke fastsatt. Anlegget vil bestå av kar av ulike størrelser, med diameter fra 18 til 24 meter. I tillegg vil det være en lengdestrømsrenner, støttebygg og administrasjonsfunksjoner. Endelig omfang og utforming av anlegget vil detaljeres i løpet av planprosessen.

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning.

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ på kommunes nettside (www.suldal.kommune.no) og på Prosjektils nettside (www.prosjektil.no) under kunngjøringer. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende områder ytterligere. Planforslaget varsles i www.suldalsposten.no og www.suldal.kommune.no nettside den 13.06.2024

Innspill og spørsmål

Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post: innen 12.07.2024. Spørsmål kan også svares på telefon: 97754658. Kopi av innspill sendes til Suldal kommune på e-post:

Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling.

Varslingskart_13.06.2024