Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for plan 2023 002, Detaljregulering for Vikeså sentrum vest, gnr. 32/24, 35, 36 m.fl. Bjerkreim kommune

Meldefrist: 1. september 2023

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av Coop Vikeså SA, oppstart av arbeid med detaljregulering for Vikeså sentrum vest, gnr. 32/24, 35,36 m.fl., med planID 2023 002, Bjerkreim kommune.

Planområdet har en størrelse på ca. 40,8 daa., og omfatter gnr./bnr. 32/48, 74, 96, 127, 24, 35, 36, 113 og 117.

Planområdet er i gjeldene kommuneplan avsatt til sentrumsformål, angitt ved S1, og innenfor hensynsone for flomfare, H320. Innenfor S1 tillates det privat og offentlig tjenesteyting, kontor, forretning, bevertning, næring og bolig. Store deler av planområdet er uregulert, for utenom nordlig del av planområdet som er regulert til forretning, kontor med tilhørende veg- og infrastruktur i plan 2014001.

Formålet med planen er å legge til rette for revitalisering og videreutvikling av Vikeså, der varierte tjenester og tilbud og attraktive uterom og gater står i fokus. Det vil legges opp til detaljhandel, tjenesteyting, kontor og bolig innenfor planområdet, med funksjoner som er tilpasset sentrumsformål. Etablering av nye møteplasser og torg vil være et viktig fokus, og det vil også legges opp til nye og prioriterte forbindelser for myke trafikanter.

Det er ønskelig å styrke Vikeså som et attraktivt sentrum, og som møteplass for kommunens innbyggere og besøkende. Foreslått utvikling vil bidra til en mer menneskelig skala innenfor planområdet, og vil kunne styrke fremkommeligheten og bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. Planforslaget vil også kunne bidra til økt bruk av miljøvennlige transportmidler gjennom satsing på elbil-lading og gunstige løsninger for syklende og gående.

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og vurderes å omfattes av forskriftens vedlegg 1 pkt. 24; Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m², og vedlegg 2 punkt 10b; Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og parkeringsanlegg.

Forslag til planprogram sendes på høring og blir lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med planog bygningslovens § 12-9.

I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område, settes i gang.

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ på Bjerkreim kommunes nettside og på Prosjektils nettside (www.prosjektil.no) under kunngjøringer. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende områder ytterligere. Planforslaget varsles i Dalane Tidende den 07.07.2023.

Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post:  innen 01.09.2023. Spørsmål kan også svares på telefon: 977 54 658. Kopi av innspill sendes til Bjerkreim kommune på e-post:

Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling.

Det blir også mulighet til å uttale seg til det konkrete planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling.