Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid, detaljregulering – Kaiveien – Hommersåk

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Masiv Eiendom AS og Skjæveland & Co AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for gnr. 101 bnr. 43, 324 og 1042 – Kaiveien – Hommersåk, med planID 202204, Sandnes kommune.

Hensikten med å varsle igangsetting av reguleringsarbeid

Alle berørte parter skal få muligheten til å uttale seg til nylig oppstartet reguleringsarbeid. Hensikten med å varsle igangsetting av reguleringsarbeidet, er å få inn opplysninger om området, slik at en kan få grunnlag til å utarbeide planen. Detaljene kommer senere i planprosessen. Når det foreligger et komplett forslag til en reguleringsplan, vil planen bli lagt ut på offentlig ettersyn. Berørte parter vil da få ny anledning til å uttale seg til planforslaget før endelig vedtak i saken.

Formålet med reguleringsarbeidet

Planområdet er på ca. 14 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr 101/43, 324 og 1042. Planområdet er i gjeldende kommuneplan disponert til kombinert bolig og næring. I gjeldende reguleringsplan, Endret regulering for industriareal nordvest i Hommersåkvågen planID 94115, er området regulert til industri.

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende funksjoner ved Hommersåkvågen i Riska bydel, og næring i bebyggelsens første etasje. Området skal gjøres tilgjengelig for offentligheten med et offentlig byrom mot sjøen. Det legges opp til parkering i felles anlegg delvis under terreng, og gjesteparkering ved adkomst sør i planområdet. Området kan dermed bli tilnærmet bilfritt. Bebyggelsen varsles på 2-5 etasjer og med en utnyttelse på 60-100 % BRA.

Sandnes kommune vedtok 26.10.2023 noen rammer for reguleringsarbeidet.

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang. Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ på Sandnes kommunes nettside på sandnes.kommune.no under Reguleringsplan under arbeid og på Prosjektils nettside på www.prosjektil.no under kunngjøringer. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende områder ytterligere. Planforslaget varsles i Stavanger Aftenblad den 15.05.2023.

Innspill og spørsmål

Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til:
Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post: nora.krag@prosjektil.no innen 26.06.2023.
Spørsmål kan også besvares på telefon: 977 54 658.
Kopi av innspill sendes til Sandnes kommune på e-post: postmottak@sandnes.kommune.no.

Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling.

En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for plan 202204, detaljregulering for gnr. 101 bnr. 43, 324 og 1042 – Kaiveien - Hommersåk