Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for barnehage og kyrkjekontor ved Bryne Kyrkje

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av Time Kyrkjelege Fellesråd, oppstart av arbeid med detaljregulering for barnehage og kyrkjekontor ved Bryne Kyrkje, med planID 0556.00, Time kommune.

Hensikten med å varsle igangsetting av reguleringsarbeid

Alle berørte parter skal få muligheten til å uttale seg til nylig oppstartet reguleringsarbeid. Hensikten med å varsle igangsetting av reguleringsarbeidet, er å få innspill og opplysninger om området, slik at en kan få grunnlag til å utarbeide planen. Detaljene kommer senere i planprosessen. Når det foreligger et komplett forslag til en reguleringsplan, vil planen bli lagt ut på offentlig ettersyn. Berørte parter vil da få ny anledning til å uttale deg til planforslaget før endelig vedtak i saken.

Formålet med reguleringsarbeidet

Planområdet er på ca. 8 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr.1/571 og 1/866. Formålet med planen er å utvide eksisterende virksomhet tilknyttet Bryne kyrkje. Innenfor eiendommen 1/866 øst for kirken, ønsker Time Kyrkjelege Fellesråd å oppføre et nytt tilbygg i 2. etasjer. Hensikten er å kunne utvide kirkens virksomhet med nye kontor- og møtelokaler. I tillegg er det ønskelig å utvide lokalene for barnehagen som i dag holder til i underetasjen av Bryne kirke. Det nye bygget vil derfor kobles til Bryne kyrkje i underetasjen. Det er en forutsetning i planarbeidet at Bryne kyrkje fremdeles skal framstå som et selvstendig monumentalbygg.

Plangrepet forutsetter at eksisterende bygg innenfor gnr./bnr. 1/866, rives. Lekeareal tilknyttet barnehagen planlegges utvidet noe i friområde i sør, for å dekke nødvendig lekeareal som følge av utvidelse av barnehagen. Traséen til eksisterende gangforbindelse mellom Brynevegen og

Arne Garborgs veg via friområdet, vil justeres noe i planforslaget, men vil opprettholdes som en viktig snarveg. Eksisterende parkeringsplass og adkomst fra Brynevegen planlegges videreført.

Planområdet er i kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026, avsatt til offentlig tjenesteyting, park, og boligbebyggelse. Sørligdel av planområdet omfattes av Detaljreguleringsplan for Jæren hotell, plan 0415, mens østlig del av planområdet som omfatter eksisterende bolig, omfattes av Detaljreguleringsplan for boligområde Solhøgda, nord for Jæren hotell, plan 0452. Foreslått utvidelse av lekeareal innenfor park og utvidelse av kontorbygg innenfor boligformål er i strid med i kommunedelplanen for Bryne.

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning.

I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang.

Det kan bli aktuelt med parallellbehandling iht. plan og bygningsloven 12-15, der søknad om byggetillatelse behandles samtidig med forslag om reguleringsplan.

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ (linker på denne siden). Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende områder ytterligere. Planforslaget varsles i Jærbladet den 18.07.2023

Innspill og spørsmål

Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til:
Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post: nora.krag@prosjektil.no innen 05.09.2023.

Spørsmål kan også svares på telefon: 468 17 738. Kopi av innspill sendes til Time kommune på e-post: plan@time.kommune.no

Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling.

Varslingskart Detaljregulering for barnehage og kyrkjekontor ved Bryne Kyrkje, Bryne