Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid – Detaljregulering for 1107-BKS2 Hagevegen, Varhaug, Hå kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Lobekk Bygg AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for 1107-BKS2 Hagevegen, Varhaug, Hå kommune, planID 202202

Planområdet er på ca. 3 daa og omfatter i hovedsak eiendommene gnr./bnr. 54/82 og 54/90. Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse innenfor planområdet i form av rekkehus og/eller kjedehus. Det legges opp til at boligene skal ha varierte størrelser, med hage mot sør og vest, tilpasset eksisterende boligbebyggelse. Parkering planlegges på egen tomt og det legges opp til 1 biloppstillingsplass pr. boenhet og min. 2 sykkelplasser pr. 100 m² BRA

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Tiltaket er i samsvar med overordnet kommuneplan og det vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn. I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang.

Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post: Margrete@prosjektil.no innen 10.02.2023. Spørsmål kan også besvares på telefon: 900 76 324. Kopi av innspill sendes til Hå kommune på e-post: post@Ha.kommune.no