Oppstart med arbeid med detaljregulering for Husabøryggen, felt 4.4 og 4.5 Hundvåg kommunedel.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Prosjektil Areal AS på vegne av Husabøryggen 4.5 AS oppstart av detaljregulering for Husabøryggen, felt 4.4 og 4.5. Planområdet er på ca.18,7 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr 6/927, 6/928 og del av 6/895.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus, enebolig i kjede og 4-manns boliger. Bygningene vil oppføres i 2-3 etasjer. Planområdet avgrenses i nord av plan 1604 For del av grønnstrukturen på Husabø, Hundvåg bydel som er regulert til spesialområde for vern av fornminner. Dette vil særlig utløse vurderinger i sett forhold til landskapstilpasning, plassering, organisering og utforming av bebyggelsen, for å oppnå gode sol og utsiktsforhold, og til størrelse og kvalitet på uterom. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1.

I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang. Mer informasjon kan finnes i oppstartsmøtereferat og planinitiativ på kommunens hjemmeside: www.stavanger.kommune.no

Eventuelle kommentarer merkes med planID 2781 og sendes: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusvei 1, 4031 Stavanger, eller på e-post: paul.korsberg@prosjektil.no, innen 3. september 2021, med kopi til Stavanger kommune, Pb. 8001, 4068 Stavanger, eller e-post: postmottak.bos@stavanger.kommune.no