Oppstart med arbeid med detaljregulering for Husabøryggen, felt 4.4 og 4.5 Hundvåg kommunedel

Meldefrist: 8. oktober 2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av B&G og ET Sirevåg AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Skoran 1028G, gnr./bnr. 95/678, 95/677 og 95/58 m.fl. – Hå kommune, planID 1028G

Planområdet er på ca. 22,3 daa., og omfatter 95/678, 95/677, 95/676 og 95/58 m.fl., Hå kommune. Formålet med planforslaget er å legge til rette for en reduksjon av boenheter innenfor gjeldende plan. I gjeldende plan er minimum 82 boenheter sikret i planen, mens det i inneværende planforslag legges opp til 54-56 boenheter.

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Mer informasjon kan finnes i oppstartsmøtereferat og planinitativ på kommunens hjemmeside og på Prosjektils nettside.

Eventuelle innspill sendes til:
Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031, Stavanger, eller på e-post:, innen 08.10.2021. Kopi av innspill sendes til: postmottak@Hå.kommune.no.

Varslingskart