Oppstart av arbeid med detaljregulering for kjøpesenteret M44, Bryne sentrum, Time kommune

Meldefrist: 10. februar 2023

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Nedremarka Eiendom AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for kjøpesenteret M44, Bryne sentrum, Time kommune, med planID 0552.00.

Planområdet er på ca. 93 daa og omfatter eiendommene gnr./bnr. Gnr.1, bnr. 219, 657, 672, 530, 658, 662, 579, 815, 607, 556, 17, 659, 814, 180, 75, 277, 482, 505, 507, 480, 450, 458, 315, 813, 598 og 179.

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av kombinert næring og bolig innenfor planområdet. Det planlegges en utvidelse av M44s butikklokaler, med et variert tilbud av tjenester og butikker. Det skal også legges til rette for boliger med uteoppholdsareal på lokk over næringsarealene.Det vurderes også muligheten for et høyhus innenfor området der Felleskjøpet er i dag, i tråd med sentrumsplanens føringer.

Planforslaget er vurdert i forhold til § 6 og § 8 i forskrift om konsekvensutredninger, og vurderes å omfattes av forskriftensvedlegg 1 pkt. 24; Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m².Forslag til planprogram sendes på høring og blir lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.

Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post:  innen 10.02.2023. Spørsmål kan også besvares på telefon: 977 54 658. Kopi av innspill sendes til Time kommune på e-post: