Melding om oppstart av reguleringsarbeid for Lista fiskeoppdrett

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av Lista Laks AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Lista fiskeoppdrett – 94/70 og 93/39, Farsund kommune – Planid 16201.

Planområdet er på ca. 366 daa., og omfatter i hovedsak 94/70 og 93/39 m.fl., i Farsund kommune. Formålet med planforslaget er å legge til rette for et sirkulært anlegg for bærekraftig fiskeoppdrett kombinert med proteinproduksjon ved Lista flystasjon.

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Mer informasjon kan finnes i oppstartsmøtereferat og planinitativ på kommunens hjemmeside og på Prosjektils nettside. Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031, Stavanger, eller på e-post: petter.skogen@prosjektil.no, innen 27.10.2022. Kopi av innspill sendes til: postmottak@Farsund.kommune.no.