Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for Tanke Svilands gate 30-36, med planID 2786, Eiganes og Våland bydel, Stavanger kommune

Meldefrist: 7. januar 2022

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Tanke Svilands gate 30-36 AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Tanke Svilands gate 30-36, med planID 2786, Stavanger kommune.

Planområdet er på ca. 20 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr 59/1051, og deler av 59/402, 59/1902, 59/1230, 59/1274, 59/1397 og 59/891. Planområdet er disponert til kombinert bebyggelse og anlegg i sentrumsplan for Stavanger. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et nytt fremtidstilpasset hovedkontor for Lærdal Medical.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Mer informasjon kan finnes i oppstartsmøtereferatet og planinitiativet som også er publisert på kommunens hjemmeside.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forus vei 1, 4031 Stavanger, eller e-post: innen 07.01.2022. Kopi av innspill sendes til Stavanger kommune, på e-post: