Melding om igangsetting på Storemyr

I samhøve med plan- og bygningslova § 12-8, varslar Prosjektil Areal AS på vegne av Risa AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for R11 Storemyr, med planID 0546.00, Time kommune. 

Planområdet er på om lag 330 daa og omfattar eigedommane gnr/bnr 46/4, 49/11, 46/54 og 49/3. Planområdet er lokalisert på Undheim, i sørleg del av Time kommune. 

Føremålet med planen er å leggje til rette for masseuttak innanfor planområdet, der det i dag er landbruksområde. Området skal produsera om lag 350 000 tonn massar i året med ein driftsperiode på 30 år. I planarbeidet skal det lagast ei utgreiing for mogelegheita for å tilbakeføra området til landbruk etter masseuttak. Planområdet er i gjeldande kommuneplan for Time disponert til område for råstoffutvinning. 

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutgreiing, og utløyser krav til konsekvensutgreiing. Iht. vedlegg I punkt 19, skal uttak av massar med samla overflate på 200 daa konsekvensutgreiast. 

I samhøve med plan- og bygningslova §17-4 varsles det om at arbeid med utbyggingsavtale for omtala område blir sat i gang. 

Planforslaget varslast i Jærbladet den 02.12.2022. 

Eventuelle innspel og spørsmål kan sendast til:

Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post: nora.krag@prosjektil.no innan 20.01.2023.

Spørsmål kan også svarast på telefon: 468 17 738.

Kopi av innspel sendast til Time kommune på e-post: plan@time.kommune.no. 

Mottekne merknader og innspel til melding om oppstart vil ikkje bli svara på direkte, men blir vurdert i planutgreiinga og kommentert når planforslaget blir lag fram til politisk behandling. 

Storemyr Varslingskart