Melding om igangsetting av reguleringsarbeid for Holekrossen vest, Voll

Prosjektil Areal AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for Holekrossen vest, Voll, PlanID 2023002.

Planområdet er på ca. 10 daa og omfatter i hovedsak eiendommene gnr./bnr. 46/25, 46/56 og 46/15. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et kombinasjonsbygg i to etasjer, med nærbutikk, landbruksavdeling og samfunnshuslokaler. Det legges opp til sambruk med den tilliggende idrettsbanen ved tilrettelegging for tribune i/ved nytt bygg. Parkering vil løses på bakkeplan, og en av dagens to avkjørsler til Solaveien skal stenges. Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Klepp disponert til forretning.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang. Planoppstart er også kunngjort på kommunens hjemmesider: www.klepp.kommune.no. Der finnes også planinitiativ og referat fra oppstartsmøte.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no, innen 28.12.2023, med kopi til Klepp kommune, e-post: postmottak@klepp.kommune.no. Det blir også mulighet for å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling.