KUNNGJØRINGER

Melding om oppstart av reguleringsarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av EH Eiendom AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for del av gnr. 102 bnr. 181, Trøngsla, Flekkefjord kommune, med planID 4207.202005.

Planområdet er på ca. 7 daa og omfatter eiendommen gnr./bnr. 102/181 og deler av eiendommene 102/141,102/154, 102/106 og 300/8. Eiendommene 102/181 og 102/141 innenfor foreslått plangrense eies og disponeres av EH Eiendom AS. Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for Flekkefjord sentrum. Formålet med planforslaget er å utvikle området slik at det i stor grad er i tråd med gjeldende områdeplan. Atkomst til planområdet vil bli fra E39 via Trøngsla.

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning.

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ på Flekkefjord kommunes nettside og på Prosjektils nettside(www.prosjektil.no) under kunngjøringer. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende områder ytterligere.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: petter.skogen@prosjektil.no innen 12.03.2021, med kopi av innspill til Flekkefjord kommune på e-post: post@flekkefjord.kommune.no

Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for Høgevollstubben 10 m.fl., Sandnes kommune – PlanID 2020 13

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Rogaland Bolig AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Høgevollstubben 10 m.fl., i Sandnes kommune.

Planområdet er på ca. 1,4 daa og og omfatter eiendommene gnr./bnr. 38/324 og 38/830. Planområdet er disponert til bolig i gjeldende kommuneplan for Sandnes. Området ønskes regulert til småhusbebyggelse i form av inntil fire boenheter fordelt på to bygg.. Atkomst til planområdet vil bli fra Høgevollstubben.
Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Mer informasjon kan finnes i oppstartsmøtereferatet og planinitiativet som også er publisert på kommunens hjemmeside.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 10.02.2021. Kopi av innspill sendes til Sandnes kommune, på e-post: postmottak@sandnes.kommune.no

Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for Ishockeyveien gnr/bnr 26/667, Hillevåg kommunedel, Stavanger kommune, PlanID 2752

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Coop Eiendom Sørvest AS og Stavanger Utvikling KF, oppstart av arbeid med detaljregulering for Ishockeyveien på Tjensvoll.

Planområdet er på ca. 6 daa og og omfatter eiendommene gnr./bnr. 26/667, 26/16, 26/164 og 26/132. Planområdet er disponert til offentlig eller privat tjenesteyting i Stavanger kommuneplan (vedtatt 2019). I gjeldende plan er det aktuelle området regulert til kombinerte formål – forretninger, kontor og tjenesteyting, samt park, torg og gang- og sykkelvei. Planen er fra 2012. Ved motstrid mellom kommuneplan og reguleringsplan, går den nyeste planen foran den eldre.

Området ønskes regulert til kombinert formål for forretning, tjenesteyting og kontor med tilhørende atkomstveg og parkering, samt gang- og sykkelvei, torg og park. Atkomst til planområdet vil bli fra Ishockeyveien, via Sonia Henies gate.
Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Mer informasjon kan finnes i oppstartsmøtereferatet og planinitiativet, som også er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Eventuelle innspill sendes til:
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 12.11.2020.
Kopi av innspill sendes til Stavanger kommune: arealplanmottak@stavanger.kommune.no

Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for felt B29 Tjøtta, Klepp kommune – PlanID 2020 007

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av STI Eiendom AS og Øster Hus AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for felt B29 Tjøtta.

Planområdet er på ca. 70 daa og og omfatter eiendommene gnr./bnr. 18/9,18/470, 18/541, 18/6, 18/111 og 18/438.
Planområdet er disponert til bolig som felt B29 i kommuneplan for Klepp, og er regulert til bolig, kvartalslek og friområde i områdeplan for Tjøtta B27 og B29.

Området ønskes regulert til konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus, flermannsboliger og eneboliger i 2-3 etasjer. Det skal også opparbeides lekeplasser og felles uteoppholdsarealer innenfor planområdet i tråd med overordnede føringer. Hovedatkomst til planområdet vil bli fra Eskervegen.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Mer informasjon kan finnes i oppstartsmøtereferatet og planinitiativet, som også er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Eventuelle innspill sendes til:
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 27.10.2020.
Kopi av innspill sendes til Klepp kommune på e-post: postmottak@klepp.kommune.no

Melding om oppstart av reguleringsarbeid og forslag til planprogram – detaljregulering for Fabrikkveien 168, Skjæveland, Sandnes kommune – 202004

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, i privat regi, oppstart av arbeid med detaljregulering for Fabrikkveien 168, Skjæveland, Sandnes kommune, med planID 202004.

Planområdet er på ca. 3,4 daa og omfatter eiendommen gnr./bnr. 52/154.

Hensikten med planarbeidet er å tilbakeføre et område til bolig. Eiendommen var regulert til bolig i en periode fra -89 til -01, og har vært avsatt til næring i gjeldende kommuneplan siden 2002, og industri og delvis parkbelte i gjeldende reguleringsplan siden 2001. Det skal ikke bygges nye boliger i området, men reguleringen skal avstemmes med virkeligheten.

Planområdet er disponert til fremtidig næringsbebyggelse i kommuneplan for Sandnes 2019-2035. Arealet langs grensa mot Vagleskogen som er regulert til parkbelte i industristrøk, er en sone på 12 og 8 meters bredde.

Eiendommen er i gjeldende reguleringsplan for industriområde ved Skjæveland Cementstøperi AS – planID 2001112, vedtatt 24.02.2004, regulert til formål industri, og delvis også parkbelte i industriområde.

Reguleringsplanforslaget er i strid med kommuneplanen og gjeldende reguleringsplan. Planforslaget legger til rette for at eksisterende enebolig med tilhørende bebyggelse kan fortsette å være i bruk som enebolig i fremtiden. Planområdet reguleres i hovedsak til boligformål, i tillegg til kjøreveg.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt er at planarbeidet utløyser krav om KU, og forslag til planprogram sendes på høring og blir utlagt til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-9.

Eventuelle innspill sendes til:
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: margrete@prosjektil.no innen 11.09.2020.
Kopi av innspill sendes til Sandnes kommune på e-post: postmottak@sandnes.kommune.no

Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling.

Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for del av Per Sivles vei og Nilsabakken, Gjesdal kommune – PlanID 2019 06

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Sivle AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for del av Per Sivles vei og Nilsabakken, med planID 2019 06, Gjesdal kommune.

Planområdet er på ca. 7,4 daa og og omfatter eiendommene gnr./bnr. 7/36, 7/1120, 7/535, 7/24, 7/13 og 7/10. Det planlegges ingen tiltak på eiendommen med adresse Rettedalen 10 (gnr/bnr 7/10).Planområdet er disponert til bolig i gjeldende kommuneplan for Gjesdal. Området ønskes regulert til bolig med tilhørende atkomstveger, uteoppholdsarealer og sandlekeplass. Planen vil legge til rette for fortetting i tråd med kommuneplanens anbefalinger for området med en tetthet på ca. 3-4 boliger pr.daa. Atkomst til planområdet vil bli fra Per Sivles vei og Nilsabakken.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. For mer informasjon, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ.

Eventuelle innspill sendes til:
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 13.02.2020.
Kopi av innspill sendes til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård, eller på e-post: postmottak@gjesdal.kommune.no

Per Sivles - Varsel om oppstart

Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering av gnr 96 bnr 1 til fritidsbebyggelse, Usken, Sandnes kommune – PlanID 2019 13

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Henrik Kolnes m.fl., oppstart av arbeid med detaljregulering for hyttefelt på
Usken, Sandnes kommune.

Planområdet er på ca. 12 daa og er en del av eiendommen gnr.96, bnr.1. Det ønskes innregulert 5 hytter og ny gangveg som gir atkomst til disse.Planområdet er disponert til fritidsbebyggelse og LNF-område i gjeldende kommuneplan for Sandnes. Hyttene planlegges innenfor området som er avsatt til fritidsbebyggelse. Det foreligger ingen reguleringsplan for området i dag.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Mer informasjon kan finnes i oppstartsmøtereferatet og planinitiativet på kommunens hjemmeside: https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/plan2/reguleringsplan-under-arbeid/.

Eventuelle innspill sendes til:
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 15.10.2019.

Planinitiativ Usken

Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for
Vestlibakken 22-26, planID 2019 03
Gjesdal kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Gjesdal Bolig AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Vestlibakken 22-26, Gjesdal kommune.

Planområdet er på ca. 4,2 daa og omfatter eiendommene gnr./bnr. 6/37-39, 6/429, 6/1078 og 6/121.

Gjesdal Bolig planlegger tiltak på eiendommene 6/38 og 6/121, øvrige eiendommer er innlemmet i planområdet etter ønske fra Gjesdal kommune.

Planområdet er disponert til bolig i Gjesdals kommuneplan. Det ønskes regulert til bolig med tilhørende atkomstveger, og planen vil legge til rette for fortetting i tråd med kommuneplanens anbefalinger for området med en tetthet på ca. 3 boliger pr.daa.

Atkomst til planområdet vil bli fra Vestlibakken og Myrabekkveien. Deler av disse vegene er inkludert i planområdet for å sikre trygge og oversiktlige atkomstforhold.

Det vil bli lagt opp til gode uteoppholdsarealer for boliger innenfor planen, hvor kommuneplanens krav om 50 m² uteoppholdsareal pr. boenhet, samt minimum 50% sol på uteoppholdsarealer kl.15 vårjevndøgn, blir lagt til grunn.

I gjeldende reguleringsplan som er fra 1985, er området regulert til veg, friområde og boliger.

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan og det vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn.

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ på Gjesdal kommunes nettside og på Prosjektils nettside (www.prosjektil.no) under kunngjøringer. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende områder ytterligere.

Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til:
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 26.09.2019. Spørsmål kan også svares på telefon: 977 54 658.

Kopi av innspill sendes til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård, eller på e-post: postmottak@gjesdal.kommune.no

Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling.

Varsel om planoppstart framgår også på kommunens nettside og på denne nettsiden.

STAVANGER KOMMUNE
Oppstart av arbeid med detaljregulering for Harald Hårfagres gate 15 – Storhaug bydel, Stavanger, plan 2700.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av SVG1 AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Harald Hårfagres gate 15, Stavanger.

Planområdet er på ca. 6 daa og omfatter i hovedsak eiendommen gnr.52, bnr.50, 129, 489, 487, 485 og 484. Det ønskes innregulert hotell med kafè og butikk i første etasje.
Totalt åpnes det for ca 8000 m2 BRA.

Planområdet er disponert til næring i Stavangers kommuneplan. Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Mer informasjon kan finnes på kommunens hjemmeside.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: martin.lillesand@prosjektil.no innen 15.6.2019

Oppstart av arbeid med detaljregulering for Harald Hårfagres gate 15 – Storhaug bydel, Stavanger, plan 2700.

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid

O.G. Kvernelandsveg 22, 24 og 26 – Time kommune
15.05.2018

Varsel om oppstart av detaljregulering

Nipa, Follese, Askøy
27.09.2017

Del gjerne:

Start typing and press Enter to search