KUNNGJØRINGER

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID
Plan 201805 Detaljregulering for Flintergata, Sandnes.

Prosjektil Areal AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 201805 Detaljregulering for Flintergata, Sandnes

Planområdet er på ca. 3,5 daa og omfatter eiendommen gnr.111, bnr.188 mfl.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse med bolig og mulighet for handel/tjenesteyting/kontor i 1. etasje. Området planlegges bebygget med blokkbebyggelse med parkeringskjeller under bygget og med nedkjøring fra Flintergata. Det er også planlagt uteoppholdsareal på tak/takterrasse.

Planområdet bruks i dag som parkeringsplass (asfaltert).

I kommuneplanen for Sandnes vises området som serntrumsformål.

Planavdelingen i Sandnes har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning, jf. oppstartsmøtereferatet.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4, varsles det også forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planoppstart er også kunngjort på http://www.sandnes.kommune.no/ under Reguleringsplan under arbeid og på Prosjektils nettside. Der finner du også planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet.

Eventuelle merknader, kommentarer, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes til:

Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger v/Silje N. Høiland eller e-post: silje.hoiland@prosjektil.no, med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Frist for innspill er satt til 29.08.19.

Mottatte merknader til melding om oppstart blir ikke besvart i eget brev, men blir vurdert og kommentert ved planutarbeidelsen og når planforslaget legges fram til politisk behandling. Varsel om planoppstart framgår også på kommunens nettside.

Kart med plangrense Detaljreguleringsplan for Flintergata.
Kart med plangrense Detaljreguleringsplan for Flintergata.

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID
Plan 201907 Detaljregulering for Vågsgata 41, Sandnes.

Prosjektil Areal AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 201907 Detaljregulering for Vågsgata 41, Sandnes.
Planområdet er på ca. 10,5 daa og omfatter eiendommen gnr.111, bnr.1111,1112, 1113, og 1114.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse eksisterende bygg innenfor tomten med 2-3 etasjer. De nye lokalene skal benyttes til kontorlokaler. Områdeplanen viser en oppdeling av området i 2 byggefelt med offentlig gangforbindelse mellom. Siden eksisterende bygg er relativt nytt og har langsiktige leiekontrakter ønskes det i stedet å legge til rette for en gang forbindelse på bakkeplan gjennom bygget. Plassering, bredde og høyde på denne gangforbindelsen vil fastsettes i reguleringsplanen. Eksisterende kontorer samt handel/bevertning i første etasje er tenkt videreført og utvidet. Deler av dagens parkeringsanlegg ønskes videreført, men øvrige ønskes bygget om til kontor. Reguleringsplanen vil legge opp til at p-norm på sikt samsvarer med overordnet norm for parkering.

Planområdet er i dag bebygd og består av ett sammenhengende bygg. Bygget er i bruk til dagligvarebutikk, kontorer, parkering og noe servering/bevertning. En del av takarealene er i dag i bruk til parkering.

I kommuneplanen for Sandnes henvises det til områdeplan for Sandnes indre havn. Områdeplanen viser området som to separate felt sentrumsformål og bebyggelse- og anleggsformål kombinert med andre angitte formål med torg i mellom.
Planavdelingen i Sandnes har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning, jf. oppstartsmøtereferatet.

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se planinitiativ på Sandnes kommunes og Prosjektils nettsider. Her finnes prinsippskisser av bebyggelsen, og kvaliteter i planforslaget samt at påvirkning på omkringliggende område beskrives ytterligere.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: martin.lillesand@prosjektil.no innen 02.08.2019.

Mottatte merknader til melding om oppstart blir ikke besvart i eget brev, men blir vurdert og kommentert ved planutarbeidelsen og når planforslaget legges fram til politisk behandling. Varsel om planoppstart framgår også på kommunens nettside.

SOLA KOMMUNE
Melding om oppstart av planarbeid – Detaljplan for gang og sykkelveg langs Fv.379 Vigdelsvegen, fra Hellestø til Ølberg Havneveg

Sola kommune skal i gang med detaljplan for gang- og sykkelveg langs Fv.379 Vigdelsvegen, fra Hellestø til Ølberg Havneveg. Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 og §12.9. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

Beskrivelse av prosjektet
Strekningen fra Hellestøstranda til nedkjøring til Ølberg er i trafikksikkerhetsplan for Sola kommune utpekt som en trafikkfarlig strekning. Sola kommune ønsker derfor å forbedre sikkerhetsforhold til myke trafikanter ved å etablere gang- og sykkelvei separert fra biltrafikken.

Det er også et mål å knytte gang- og sykkelveien til eksisterende og fremtidige gang- og sykkelveier, slik at det oppnås et sammenhengende strekk for gående og syklende langs strendene i Sola kommune. Gang- og sykkelveien vil inngå i det regionale gang- og sykkelveinettet på Nord-Jæren.

Konsekvenseutredning
I henhold til plan- og bygningslovens §4-1 skal reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn utredes nærmere. Det skal derfor utarbeides konsekvenseutredning som del av detaljreguleringen, tråd med forskrift om konsekvenseutredning §10 annet ledd og tredje ledd.

Arbeidet omfatter utredning av konsekvenser for landskap/terreng, naturmangfold, rødlistearter, naturressurser (innmarksbeite/fulldyrka mark), kulturminner, med mer.

Frist for innspill
Plandokumentene finnes på www.sola.kommune.no under Planer → Reguleringsplan → Planer til høring.

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill og andre relevante opplysninger til oss innen 03.08.2019.

Grunneiere
Sola kommune vil invitere alle grunneiere på møte. Invitasjon vil komme i eget brev.

Saksbehandler i Sola kommune
Jørgen Eldøy
e-post: jorgen.eldoy@sola.kommune.no.
Telefon: 51653439

TIME KOMMUNE
Oppstart av arbeid med detaljregulering for TN3 – Kalberg, Time, plan 1121.0521.00

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Tore Kalberg, oppstart av arbeid med detaljregulering for TN3 – Kalberg, Time.

Planområdet er på ca. 223 daa og omfatter i hovedsak eiendommen gnr.30, bnr.9. Området vil bli regulert til en kombinasjon av industri, lager og kontor. I tillegg til nevnte formål vil det i planen bli tilrettelagt for nødvendig infrastruktur i tilknytning til næringsområdet.

Planområdet er disponert til næring i Times kommunedelplan.

Det er vurdert at det i forbindelse med planarbeidet skal utarbeide konsekvens-utredning. Sammen med varsel om oppstart sendes også planprogram på høring. Planprogram, planinitativ og mer informasjon om planen kan finnes på kommunens og Prosjektils hjemmesider.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: martin.lillesand@prosjektil.no

varslingskart_21.05.2019

STAVANGER KOMMUNE
Oppstart av arbeid med detaljregulering for Harald Hårfagres gate 15 – Storhaug bydel, Stavanger, plan 2700.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av SVG1 AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Harald Hårfagres gate 15, Stavanger.

Planområdet er på ca. 6 daa og omfatter i hovedsak eiendommen gnr.52, bnr.50, 129, 489, 487, 485 og 484. Det ønskes innregulert hotell med kafè og butikk i første etasje.
Totalt åpnes det for ca 8000 m2 BRA.

Planområdet er disponert til næring i Stavangers kommuneplan. Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Mer informasjon kan finnes på kommunens hjemmeside.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: martin.lillesand@prosjektil.no innen 15.6.2019

Oppstart av arbeid med detaljregulering for Harald Hårfagres gate 15 – Storhaug bydel, Stavanger, plan 2700.

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid

O.G. Kvernelandsveg 22, 24 og 26 – Time kommune
15.05.2018

Varsel om oppstart av detaljregulering

Nipa, Follese, Askøy
27.09.2017

Del gjerne:

Skriv inn og trykk Enter for å søke