KUNNGJØRINGER

Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for del av gnr 38 bnr 1872 og 187, Hanaveien 17, Sandnes kommune
– PlanID 2019 31

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Øgreid Eiendom AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for del av gnr 38 bnr 1872 og 187, Hanaveien 17.

Planområdet er på ca. 22 daa og og omfatter eiendommene gnr./bnr. 38/1872, 38/1873, 38/540, 38/49, 38/539 og 38/187. Det planlegges kun tiltak på en mindre del av 38/1872.

Planområdet er disponert til kombinert bebyggelse og anleggsformål i kommunedelplan for Sandnes sentrum. Området ønskes regulert til kombinert formål med bolig og næring med tilhørende atkomstveg og uteoppholdsareal. Atkomst til planområdet vil bli fra Hanaveien.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Mer informasjon kan finnes i oppstartsmøtereferatet og planinitiativet, som også er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Eventuelle innspill sendes til:
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 21.05.2020.
Kopi av innspill sendes til Sandnes kommune: postmottak@sandnes.kommune.no

Havnaveien 17 - varsel om oppstart

Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for massefylling på gnr 63 Austvoll, Sandnes kommune
– PlanID 2019 24

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Grasrota og Bergknapp AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for massefylling på gnr 63 Austvoll, med planID 2019 24, Sandnes kommune.

Planområdet er på ca. 335 daa og omfatter deler av gnr/bnr.63/4, 63/14 og 63/3.

Området ønskes tilrettelagt for massedeponi for rene overskuddsmasser. Det legges opp til å bruke eksisterende gårdsveg som atkomstveg. Driftsperioden regnes å vare i 15 år inkludert fylling og klargjøring til etterbruk (landbruk), og det vil deponeres ca. 1 million m³ masser her.

Planen faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Iht. forskriftens § 8 skal planen konsekvensutredes, men ikke ha planprogram eller melding. Mer informasjon om utredningstema, spørsmål om oppstart og beskrivelser av innhold og innvirkning, kan også finnes på sandnes.kommune.no under «Reguleringsplan under arbeid».

Eventuelle innspill sendes til:
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 24.03.2020.
Kopi av innspill sendes til Sandnes kommune: postmottak@sandnes.kommune.no

Plangrense Austvoll

Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for del av Per Sivles vei og Nilsabakken, Gjesdal kommune – PlanID 2019 06

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Sivle AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for del av Per Sivles vei og Nilsabakken, med planID 2019 06, Gjesdal kommune.

Planområdet er på ca. 7,4 daa og og omfatter eiendommene gnr./bnr. 7/36, 7/1120, 7/535, 7/24, 7/13 og 7/10. Det planlegges ingen tiltak på eiendommen med adresse Rettedalen 10 (gnr/bnr 7/10).Planområdet er disponert til bolig i gjeldende kommuneplan for Gjesdal. Området ønskes regulert til bolig med tilhørende atkomstveger, uteoppholdsarealer og sandlekeplass. Planen vil legge til rette for fortetting i tråd med kommuneplanens anbefalinger for området med en tetthet på ca. 3-4 boliger pr.daa. Atkomst til planområdet vil bli fra Per Sivles vei og Nilsabakken.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. For mer informasjon, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ.

Eventuelle innspill sendes til:
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 13.02.2020.
Kopi av innspill sendes til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård, eller på e-post: postmottak@gjesdal.kommune.no

Per Sivles - Varsel om oppstart

Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering av gnr 96 bnr 1 til fritidsbebyggelse, Usken, Sandnes kommune – PlanID 2019 13

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Henrik Kolnes m.fl., oppstart av arbeid med detaljregulering for hyttefelt på
Usken, Sandnes kommune.

Planområdet er på ca. 12 daa og er en del av eiendommen gnr.96, bnr.1. Det ønskes innregulert 5 hytter og ny gangveg som gir atkomst til disse.Planområdet er disponert til fritidsbebyggelse og LNF-område i gjeldende kommuneplan for Sandnes. Hyttene planlegges innenfor området som er avsatt til fritidsbebyggelse. Det foreligger ingen reguleringsplan for området i dag.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Mer informasjon kan finnes i oppstartsmøtereferatet og planinitiativet på kommunens hjemmeside: https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/plan2/reguleringsplan-under-arbeid/.

Eventuelle innspill sendes til:
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 15.10.2019.

Planinitiativ Usken

Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for
Vestlibakken 22-26, planID 2019 03
Gjesdal kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Gjesdal Bolig AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Vestlibakken 22-26, Gjesdal kommune.

Planområdet er på ca. 4,2 daa og omfatter eiendommene gnr./bnr. 6/37-39, 6/429, 6/1078 og 6/121.

Gjesdal Bolig planlegger tiltak på eiendommene 6/38 og 6/121, øvrige eiendommer er innlemmet i planområdet etter ønske fra Gjesdal kommune.

Planområdet er disponert til bolig i Gjesdals kommuneplan. Det ønskes regulert til bolig med tilhørende atkomstveger, og planen vil legge til rette for fortetting i tråd med kommuneplanens anbefalinger for området med en tetthet på ca. 3 boliger pr.daa.

Atkomst til planområdet vil bli fra Vestlibakken og Myrabekkveien. Deler av disse vegene er inkludert i planområdet for å sikre trygge og oversiktlige atkomstforhold.

Det vil bli lagt opp til gode uteoppholdsarealer for boliger innenfor planen, hvor kommuneplanens krav om 50 m² uteoppholdsareal pr. boenhet, samt minimum 50% sol på uteoppholdsarealer kl.15 vårjevndøgn, blir lagt til grunn.

I gjeldende reguleringsplan som er fra 1985, er området regulert til veg, friområde og boliger.

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan og det vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn.

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ på Gjesdal kommunes nettside og på Prosjektils nettside (www.prosjektil.no) under kunngjøringer. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende områder ytterligere.

Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til:
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 26.09.2019. Spørsmål kan også svares på telefon: 977 54 658.

Kopi av innspill sendes til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård, eller på e-post: postmottak@gjesdal.kommune.no

Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling.

Varsel om planoppstart framgår også på kommunens nettside og på denne nettsiden.

STAVANGER KOMMUNE
Oppstart av arbeid med detaljregulering for Harald Hårfagres gate 15 – Storhaug bydel, Stavanger, plan 2700.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av SVG1 AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Harald Hårfagres gate 15, Stavanger.

Planområdet er på ca. 6 daa og omfatter i hovedsak eiendommen gnr.52, bnr.50, 129, 489, 487, 485 og 484. Det ønskes innregulert hotell med kafè og butikk i første etasje.
Totalt åpnes det for ca 8000 m2 BRA.

Planområdet er disponert til næring i Stavangers kommuneplan. Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Mer informasjon kan finnes på kommunens hjemmeside.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: martin.lillesand@prosjektil.no innen 15.6.2019

Oppstart av arbeid med detaljregulering for Harald Hårfagres gate 15 – Storhaug bydel, Stavanger, plan 2700.

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid

O.G. Kvernelandsveg 22, 24 og 26 – Time kommune
15.05.2018

Varsel om oppstart av detaljregulering

Nipa, Follese, Askøy
27.09.2017

Del gjerne:

Start typing and press Enter to search