Hvordan er sammenhengen mellom parkering og bilbruk?

Biler parkert i gater

Flere og flere bor i byer i Norge, og det er behov for å redusere bilbruk og skifte til mer bærekraftige transportmidler. Dette har Nora H. Krag, arealplanlegger hos oss, jobbet med i sin masteroppgave som nylig ble levert.

I tillegg til å skrive masteroppgave har Nora jobbet deltid hos oss siden januar i år, og nå er oppgaven levert.

– Hva har du undersøkt i din oppgave?

– Jeg har jobbet med en problemstilling knyttet til restriktive parkeringstiltak. Kan slike tiltak påvirke bilbruken vår? For at flere skal bruke bærekraftige transportmidler har Bergens- og Trondheimsområdet, samt Nord-Jæren, inngått byvekstavtaler som inneholder tiltak som skal innføres for å bidra til å nå nullvekstmålet. Forskningsinstituttet NORCE skal undersøke parkering som et restriktivt tiltak som en del av et større forskningsprosjekt, sier hun.

For å kunne besvare problemstillingen har hun utført en komparativ casestudie av utvalgte grunnkretser i byområdene. Undersøkelsen viser at parkering kan ha stor innvirkning på valg av transportmiddel.

– Hva tar du med deg av studiene inn i arbeidet hos Prosjektil?

– Dette er aktuelle tema og en viktig kompetanse for oss, spesielt i vårt arbeid med mobilitetsplaner. I disse planene ser vi på både restriktive og positive tiltak for å stimulere til miljøvennlige reisemidler. Vi ønsker jo generelt å legge til rette for en bærekraftig utvikling, og da er transport og reisemidler viktige elementer.

– Har du funnet noen svar under studiet?

– Undersøkelsen viser at Trondheim og Bergen mer kompakt enn Nord-Jæren og har dermed kortere avstander. I tillegg har de flest bedrifter i Trondheim og Bergen kontor i sentrum. I vårt område er bedriftene mer spredt, og mange er på Forus. Det betyr at byformen til Trondheims- og Bergensområdet har bedre utgangspunkt for å redusere bilbruk sammenlignet med Nord-Jæren.

Konklusjonen i oppgaven er kanskje ikke så overraskende.

– Redusert parkering kan være et effektivt tiltak mot bilbruk i byene. Det kan imidlertid være utfordrende å redusere parkering i etablerte områder hvor blant annet mange har privat parkering, da spesielt utenfor sentrumskjernen.

– Men, restriktiv parkeringsdekning og parkeringsavgift i sentrum er effektive tiltak for å få ned bilbruk. Noe mer utfordrende parkering fører til at bilen blir mindre attraktiv og andre mer bærekraftige transportmidler blir hyppigere brukt, sier Nora H. Krag.

kart over Stavanger hvor pakeringsplasser er markert
Parkering i Stavanger. Illustrasjon: Stavanger parkering.
FLERE AKTUELLE SAKER FRA PROSJEKTIL